image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Öğrenci Öğretim Geliştirme Programı ve Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretme Yeterliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Student Teaching Enhancement Program (STEP) and Preservice Teachers’ Teaching Efficacy in Science
Makale Eklenme Tarihi: 16.07.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, bir öğretmen yetiştirme kurumunda fen bilgisi bölümündeki öğretmen adaylarına sağlanan Öğrenci Öğretim Geliştirme Programının (ÖÖGP), söz konusu öğretmen adaylarının öğretme yeterliğine olan etkisi ele alınmıştır. ÖÖGP, öğretmen adaylarının öğretme yeterliğini etkileyen alanlara yönelik olarak tasarlanmış bir programdır. Öğretmenlerin öğretme kabiliyetlerine olan inançları sınıftaki performanslarını önemli oranda etkilediği için öğretme yeterliği, öğretmenler arasında güçlendirilmesi gereken önemli bir yapıdır. ÖÖGP bir akademik dönem boyunca uygulanmıştır, ve sonrasında da program değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların öğretme yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla, Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen Ohio Eyaleti Öğretmen Yeterlik Ölçeği’nden uyarlanan öğretme yeterlik anketi katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen veriler, ÖÖGP’nin etkisini belirlemek amacıyla betimleyici istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Ayrıca, söz konusu etkilerin cinsiyete ve bölüme göre değişiklik gösterip göstermediğini görebilmek amacıyla çıkarımsal ölçümler de gerçekleştirilmiştir. Öğretmen yetiştirme programına yönelik ÖÖGP’den elde edilen çıkarımlar da çalışmada tartışılmştır.
Alternatif Dilde Özet: The present paper discusses the effect of the Student Teaching Enhancement Program (STEP) provided to science preservice teachers in a teacher education institute on their teaching efficacy. The STEP is a program that is designed to impact the areas that influence preservice teachers’ teaching efficacy. Teaching efficacy is an important construct that should be enriched among teachers since the teachers’ belief on their ability to teach significantly affects their performance in the classroom. The STEP has been conducted for a semester and a program evaluation came after. To determine the level of teaching efficacy of the participants they were asked to answer a teaching efficacy survey adopted from the Ohio State Teacher Efficacy Scale developed by Moran and Hoy (2001). The data collected has been subjected to descriptive statistical measures to determine the effect of STEP. Also, an inferential measure was done to compare if the said effects vary by gender and major. Implications of STEP on teacher education program were also discussed.

PDF Formatında İndir

Download PDF