image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Animasyon Destekli Çevre Eğitiminin Akademik Başarıya, Akılda Kalıcılığa ve Çevreye Yönelik Tutuma Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effects of Animation Supported Environmental Education on Achievement, Retention of Ecology and Environmental Attitude
Makale Eklenme Tarihi: 16.07.2016
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Çevre sorunlarının hızla arttığı günümüzde çevre eğitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir. Çevre eğitimi ile amaçlanan çevre bilinci yüksek, çevre sorunlarının farkında olan ve bu sorunların çözümü için çaba gösteren bireyler yetiştirmektir. Bu araştırmada, Animasyon destekli öğretim yönteminin geleneksel yönteme göre başarıya ve çevreye yönelik tutuma etkisi araştırılmaktadır. Araştırma Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2010-2011 eğitim öğretim yılının güz döneminde 8 hafta boyunca devam etmiştir. Deneysel nitelikli bu araştırmada, son test kontrol gruplu modeli kullanılmıştır. Kontrol ve deney grupları birbirine denk olan gruplar arasından rastgele seçilmiştir. Kontrol grubunda geleneksel yöntem ile ders işlenirken, deney grubunda animasyon destekli tabanlı öğretim yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak çevre eğitimi başarı testi ve çevreye yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Environmental problems continue to increase environmental education has become more and more important. The goal of environmental education is to train environmentally literate individuals who are aware of and sensitive to environmental problems and try to solve these problems. The present study aims at examining the influence of the Animation-Supported Instruction Method on environmental literacy compared to the traditional method. The research process of the present study started with 2nd grade teacher candidates attending the Department of Elementary School Teaching in the Education Faculty of Dicle University. The research process will continue for 8 weeks in the Fall Term of the 2010-2011 academic year. In this experimental study, the post-test model with experimental and a control group is applied. The control and experimental groups were chosen on random basis among equivalent groups. Students control group were taught through the traditional method, while the animation-supported instruction method was used in the experimental group. The environmental education attitude scale and successful test were used as the data collection tool in the study.

PDF Formatında İndir

Download PDF