image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Eğitim Sisteminde Korku Kültürüne İlişkin Öğrenci Görüşler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Students' Vıews On Culture Of Fear In Educatıon System
Makale Eklenme Tarihi: 16.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın temel amacı öğrencilerin korku kültürüne ilişkin görüşlerini ve sahip oldukları korku türlerini belirlemektir.. Betimsel nitelikteki araştırma, 2014-2015 öğretim yılında ilköğretim kurumlarında okuyan 74 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin sahip oldukları korkular 3 kategoride altında toplanmıştır. Bu kategoriler: içsel korkular, dışsal korkular ve eğitsel korkulardır. İçsel korkulara ilişkin bulgular, çocukların kaynağı belli olmayan duygularla korktuklarını göstermiştir. Ancak iki korku türünün (Allah korkusu ve ölüm korkusu) sosyal yaşama bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Öğrencilerinin dışsal korkularının ise, edinilmiş deneyimler ve dolaylı olarak edinilen bilgiler ile ortaya çıkan korkuları içerdiği görülmüştür. Öğrencilerin eğitsel korkularının; öğretmen, okul yöneticileri, sınav ve diğer çevresel kaynaklı korkular etrafında toplandığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğrenciler; öğretmenlerden, yöneticilerden, akran zorbalığından, okuldan atılmaktan ve disiplin cezalarından korktuklarını da ifade etmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of this study is to determine students’ perceptions about concept of fear culture and to see what kind of fear culture do they have. This study which is conducted by qualitative research approach was carried out with 74 students studying in primary school in Diyarbakır, in 2014-2015 academic year. In order to determine study group, convenience sampling was used in this research. According to results of this study, perceptions of fear culture which students have, were grouped under three categories. The categories are “mental (inner) fears”, “external fears” and “educational fears”. Results on most of mental fears showed that children were worried by uncertain source of feelings. But two of them ( fear of death and fear of God) were appeared with learning in social life. External fears of students were found t include the acquired experience and the fears which were occure with indirect acquired information. The fear are frequently encountered in the school environment, were collected under the title "educational" fears and students said they were afraid of teachers, supervisors, bullying, expulsion from school and disciplinary punishment.

PDF Formatında İndir

Download PDF