image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Mobil Araçların Özellikleri ve Eğitime Etkileri: Bir Literatür İncelemesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Features of Mobile Devices and Its Implications into Education: A Literature Review
Makale Eklenme Tarihi: 16.07.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarlar boyut, ağırlık, kullanışlılık gibi özellikleri yönüyle değişmiş, taşınabilir araçlar haline gelmiştir. Bu durum Mobil Öğrenme kavramının oluşmasına sebep olmuştur. Mobil öğrenmeyi destekleyen PDA’lar, Akıllı Telefonlar, Netbooklar ve Tablet PC’ler gibi cihazlar mobil cihazlar olarak adlandırılır. Bilgisayarlar eğitim ortamlarında eğitim sürecini zenginleştiren, öğrenci merkezli eğitim vermek, bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak ve bireysel ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek için kullanılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, eğitimin mobil araçlarla desteklenmesinin ve eğitimde mobil cihazların kullanımını değerlendirmektir. Bu amaçla konu ile ilgili literatür incelenmiş, elde edilen veriler okuma, yazma, iletişim, etkileşim ve entegrasyon başlıkları altında tartışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Computers have changed such as the size, weight and usefulness, and they have become portable devices with the developing technology. This has led to the creation of mobile learning concepts. Devices supporting mobile learning are called mobile devices such as PDAs, Smart Phones, Netbooks, and Tablet PC etc. Computers use in educational environments as it is devices that enrich the educational process, grant to a student-centered education, and facilitate access to sources of information, support individual and lifelong learning. The main purpose of this study is to evaluate the education supported of mobile devices and to use of mobile devices in education. For this purpose, the literature examined is about the subject and the data obtained from literature have been discussion under the headings, reading, writing, communication, interaction and integration.

PDF Formatında İndir

Download PDF