image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 7
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Göre Bağlanma Biçimlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of University Students Attachment Styles according to Sex and Gender Roles
Makale Eklenme Tarihi: 16.07.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin cinsiyet ve cinsiyet rollerine göre bağlanma stillerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu amaçla, üniversite öğrenimlerine devam eden 281’i kadın, 164’ü erkek, toplam 445 öğrenciden (Ort.=23.75; Ss=3.59) veri toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla Bem Cinsiyet Rolleri Envanteri ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler ve kay-kare analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen ilk bulguya göre, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri biyolojik cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. İkinci olarak, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri toplumsal cinsiyet rollerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır. Buna göre, kadınsı cinsiyet rolüne sahip olanlar daha çok korkulu; erkeksiler hem güvenli hem de korkulu ve androjenler güvenli bağlanma biçimine sahiptiler. Son olarak, cinsiyet/toplumsal cinsiyet rolleri ortak etkisine göre öğrencilerin bağlanma stilleri anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır. Buna göre, biyolojik olarak kadın/erkek cinsiyetine sahip olan kadınsı ve erkeksiler daha çok güvenli ve korkulu; biyolojik olarak kadın ve erkek olup cinsiyet rolü androjen olanlar ise güvenli bağlanma biçimi geliştirmektedirler. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve yorumlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to examine the attachment styles of universities students according to their sex and gender roles. For this aim, data were collected from continuing to university students (281 female, 164 male, totally 445 students, Mean= 23.75, Sd= 3.59). In order to data collect Bem Sex Role Inventory and Experiences in Close Relationships Inventory are used. In analyzing the data, descriptive statistics and chi-square are applied. According to the findings obtained from this study, firstly, it is found that there aren’t difference attachment styles according to university student’s biological sex. Secondly, university students’ attachment styles significantly different according to gender roles. According to this, university students who have feminine gender role have fearful attachment style; those masculine have not only secure but also fearful attachment styles and those androgens have secure attachment style. Finally, students’ attachment styles differ according to sex/gender joint action. According to this finding, those biologically female or male but as gender roles female or masculine have secure and fearful attachment, and those female/male androgens have secure attachment style. Results are discussed in light and interpreted.

PDF Formatında İndir

Download PDF