image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/2
Sayı: 2
Makale Başlık: İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı (BİTK) ile benlik saygısı, dışadönüklük ve cinsiyetin iletişim becerilerini ne ölçüde yordadığını araştırmaktır. Araştırmanın katılımcılarını, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan dört Anadolu Lisesinin 9., 10. ve 11. sınıflara devam eden ve araştırmaya gönüllü katılan 738 (409 kız, 329 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular, BİTK, benlik saygısı, dışadönüklük ve cinsiyetin ergenlerin iletişim becerilerini anlamlı düzeyde yordadığını ve varyansın % 51’ini açıkladığı göstermiştir. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre bu değişkenler içinde iletişim becerilerinin en iyi yordayıcısı benlik saygısıdır. Ardından sırasıyla dışa dönüklük, BİTK ve cinsiyet değişkenleri gelmektedir. Sonuçlar ilgili alanyazını ışığında tartışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF