image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğrenci Çizimleri Yoluyla Ortaokul Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramsal Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada öğrencilerden bir hayvan hücresi çizmeleri ve hücrenin temel kısımları ile organellerini isimleriyle belirtmeleri istenmiş ve bu şekilde hücre konusundaki kavramsal bilgi düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Kars il merkezinde bulunan dört farklı ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 289 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. İncelemeler sonucunda 6, 7 ve 8. sınıfların tümünde, hücrenin temel yapısı olan çekirdek, sitoplazma ve hücre zarının öğrenci çizimlerinde en çok belirtilen kavramlar olduğu görülmüştür. Hücre zarının öğrenciler tarafından bilinme oranı 6. sınıftan 8. sınıfa doğru yaklaşık %100 oranında bir artış gösterirken; ribozom, golgi aygıtı, lizozom, koful ve sentriol ise gittikçe azalan oranlarda bir seyir izlemiştir. Bu organellerden özellikle koful 6. sınıf öğrencileri tarafından çizimlerinde en fazla belirtilen organellerden biri olmasına rağmen 7. sınıf ve 8. sınıflarda en çok düşüş gösteren organel olmuştur. Bu durum kofulun hayvan hücrelerinde bulunmadığı gibi bir yanlış öğrenmenin varlığını düşündürmüştür. Sentrozom, DNA, çekirdek zarı ve kromozom 6 ve 7. sınıflarda öğrenci çizimlerinde hiç belirtilmemişken 8. sınıflarda az da olsa belirtilmiştir. Bu sonuç ise 8. sınıf müfredatında yer alan “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” konularının 6 ve 7. sınıf müfredatı içerisinde hiç yer almadığı gerçeğini göstermiştir. Söz konusu bulguların bundan sonra yapılacak ortaokul fen bilimleri dersi programına ve hücre konusunun öğretimine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF