image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2016
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇODDÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmada okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 36-72 ay arası 591 çocuğun verisi kullanılmıştır. Geçerlik analizi için kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt-bağımlı geçerliği incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 17 madde ve 2 faktörden oluşan modelin kabul edilebilir düzeyde uyum verdiği görülmüştür (χ2=1160.67, χ2 /sd= 4.88, RMSEA=0,09, CFI=0.97, NFI=0.97, NNFI=0.96 ve IFI=0.97). Güvenilirlik analizi için iç tutarlılık göstergesi olarak Cronbach Alfa değerleri, madde-toplam puan korelasyonları, %27’lik alt-üst değerler arası farklılık ve test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır. Madde-toplam puan korelasyonları 0,56 ile 0,87 arasında, %27’lik alt-üst değerler arasındaki farklara ilişkin t değerleri 11.8 ile 43.9 arasında değişmektedir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, .84- .96 aralığında bulunmuştur. Araştırma sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun okul öncesi çocukların öz düzenleme becerilerini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF