image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Kadın ve Erkek Eğitim Denetmenlerinin Kişisel ve Mesleki Özellikleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, kadın ve erkek eğitim denetmenlerinin kişisel ve mesleki özelliklerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu araştırmada eğitim denetmenlerinin özellikleri ve yeterlikleri yedi tema olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar çağdaş denetim, insan ilişkileri ve iletişim, mesleki yeterlikler, kişisel özellikler, gelişim odaklılık, mesleki motivasyon ve çalışkanlıktır. Bu araştırmada ortaya çıkan kadın ve erkek eğitim denetmenlerin özellikleri ve yeterlikleri şöyledir: Denetimi bir geliştirme süreci olarak görme, bilgiyi paylaşma, denetime hazırlıklı gitme, denetim sürecinde yapıcı dönütler verme, denetimi eksik arama olarak görmeme, problem çözme odaklı olma, denetimlerde bilime ve mevzuata dayalı tutum sergileme, denetimi baskı aracı olarak görmeme, iletişim, empati, insanlar arası ilişkiler, herkesi saygıdeğer görme, iyi dinleyici olma, ulaşılabilir olma, etkili konuşma, görgü kurallarına uyma, alan bilgisi, mevzuat bilgisi, iyi eğitim, mesleki deneyim, liderlik, iyi gözlem, zaman yönetimi, tarafsızlık, özenlilik, kararlılık, samimiyet, güven verme, iyi giyinme, sabır, özgüven, hoşgörü, ilkelilik, yayınları takip etme, araştırmacı olma, kendini geliştirme, yeniliklere açık olma, hizmet içi eğitimlere katılma, denetimin önemine inanma, mesleğini sevme, çalışkanlık, çalışma disiplini, sorumluluk sahibi olma ve planlılık. Bu özelliklerin çoğunu erkek ve kadın denetmenlerin ifade etme sıklığı (düzeyi) benzer düzeyde iken, “denetimi bir geliştirme süreci olarak görme” ve “empati” maddelerini erkek denetmenler kadınlardan daha fazla ifade etmişlerdir. Diğer yandan “özenli olma” ve “araştırmacı olma” yeterliklerini kadın denetmenler erkeklerden daha fazla ifade etmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF