image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim İçerikli Filmlerin Eğitim Ortamlarına Etkisine İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Opinions of School Administrators and Teachers Regarding the Effects of Educational Films on Education Environment
Makale Eklenme Tarihi: 4.01.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı; okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin, eğitim içerikli filmlerin, eğitim ortamlarına etkisine ilişkin görüşlerinden yola çıkarak, bu etkileri ortaya koymaktır. Eğitim içerikli film, eğitim ortamını, okul yöneticisini ve öğretmeni konu alan sinema filmleridir. “Betimsel Araştırma Modeli” ile çalışılmış olan araştırmanın evreni İstanbul ilidir. İstanbul ilinin “Basit Tesadüfî Yöntem” ile seçilmiş ilçelerinde görevli olan eğitimcilerin katılımıyla örneklem oluşturulmuştur. Önce tek soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu ankete katılan, 18 okul yöneticisi ve 123 öğretmenden, önerdikleri filmleri, önem derecesine göre sıralamaları istenmiştir. Önerilen filmlerdeki temalara dayalı olarak, demografik değerlerin yer aldığı, 25 maddelik bir tutum ölçeği oluşturulmuştur. Bu ölçeğe ise daha geniş katılımla, 123 okul yöneticisi ve 471 öğretmen, cevap vermiştir. Veriler, Windows tabanlı 15. 0 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı (SPSS) ile çözümlenip, Khi-Kare testi ile analiz edilmiştir. Kıdem, görev ve cinsiyet bazında anlamlı farklılık gösteren görüşler tespit edilmiştir. Bulgular, ilgili literatür dikkate alınarak yorumlanmıştır. Eğitimcilerin görüşlerine dayalı olarak, filmlerin, olumlu etkileri olduğuna dair sonuçlar elde edilmiştir. Önerilen filmler incelenmiştir. Böylece, eğitimcilerin kendilerine yol gösterecek film seçimlerini, verimli yapabilmelerine katkı sağlayabilecek analizler sunulmuş ve önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Purpose of this research is to identify effects of educational films on education environment based on school administrators’ and teachers’ opinions. Education films are the movies about education environment, school administrators and teachers. Population of this research based on “Descriptive Research Model” is Istanbul province. Samples are established through participation of educators assigned to the towns of Istanbul, selected via “Simple Random Method”. First, single question survey is used. Then, 18 school administrators and 123 teachers participated in the survey were asked to make a list of movies they recommend in the order of priority. An attitude scale constituted of 25 items consisting of demographic values is generated based on the themes of recommended movies. A larger group of participants constituted of 123 school administrators and 471 teachers answered the scale. Data are resolved via Windows based 15. 0 Social Sciences Statistics Package Program (SPSS), and analyzed using Chi-Square test. Opinions demonstrating differences on terms of seniority, duty and gender basis are identified. Findings are interpreted according to relevant literature. Based on the opinions of educators, results demonstrating positive effects of movies are obtained. Recommended movies are examined. Thus, analysis and recommendations that may contribute to effective selection of movies by educators to assist them in their work are provided.

PDF Formatında İndir

Download PDF