image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining the Views of Primary Teachers on Gaining the Science Process Skills
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma temel nitel araştırma yaklaşımı ile desenlenmiş ve veriler 8 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz neticesinde sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerini tanımlamada günlük hayat deneyimleriyle tanımlamayı tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmenler, ilkokul düzeyinde temel becerilerin yanında bütünleştirilmiş becerilerin de kazandırılmasını da önemli gördüklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasının bireye ve topluma sağlayacağı katkılar bakımından önemli olduğunu düşünmektedirler. Görüşülen kişiler, bazı öğretmenlerin bütünleştirilmiş beceriler ile temel bilimsel süreç becerilerini kazandırmada zorluklar yaşandığını ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinden bazıları temel becerileri kazandırmakta zorlanırken; bazıları bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerini kazandırmakta zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenler, zorluk yaşamalarının nedeni olarak öğrenci, okul, çevre ve programı öne sürmüşlerdir. Son olarak becerilerin kazandırılmasına yönelik önerilerin program, öğretmen eğitimi, veli ve okul yönetimini kapsayacak şekilde geniş olması gerektiği ifade edilmiştir. Son olarak sınıf öğretmenleri bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasında program, öğretmen eğitimi, veli ve okul yönetimine yönelik önerilerde bulunmuşlardır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine of the views on gaining science process skills. This study is figured by basic science process skills and the datas are collected by semi-structured interview form with eight primary education teachers. The method of content analyse is used in the analysing of the study. As a result of the study, it is observed that primary teachers prefer conceptualizing the science process skills with their daily life experiences. The teachers also emphasize the necessity of not only the basic science process skills, but also the integrated science process skills due to the importancy in primary schools as well. While some primary school teachers have declared that they have difficulties on gaining basic skills; some teachers have mentioned that they have difficulties on gaining the integrated science process skills. According to the teachers, the main reasons why they have some difficulties are student, parents, environment and the program. Lastly, primary school teachers have brought forward proposals, such as program, teacher education, parents and school management, on gaining science process skills.

PDF Formatında İndir

Download PDF