image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Cinsiyet Faktörünün Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Olgunluk Düzeyine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Gender Factor on Social Maturity Level of 5th and 6th Class Students of Secondary School
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine göre sosyal olgunluk düzeyleri araştırılmıştır. Çalışma, Bursa'nın İnegöl İlçesindeki 13 ortaokulda yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini ortaokul 5. ve 6. sınıflardan seçilen 267 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Sosyal Olgunluk Ölçeği kullanılmıştır. Sosyal Olgunluk Ölçeği, altı alt boyuttan oluşan genel bir ölçektir. Bulgularımıza göre, öğrencilerin sosyal olgunluk düzeyi cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık (p<0.05) göstermektedir. Nitekim kız öğrencilerin sosyal olguluk düzeyi, erkek öğrencilerden çok daha yüksektir. Ayrıca cinsiyete göre; çalışkanlık, sorumluluk, haklara ve özgürlüklere saygılı olma değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, cinsiyet faktörü ile öğrencilerin sosyal olgunluk düzeyi ve sahip olduğu değerler arasındaki ilişkiye açıklık getirmektedir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the social maturity levels of 5th and 6th class students have been examined according to their gender. The study was practiced in 13 secondary schools in İnegöl district of Bursa. The sample of the study are 267 students chosen from 5th and 6th classes of secondary schools. In the study, Social Maturity Scale was used. Social Maturity Scale is a general scale consisted of six subdimension. According to our findings, the social maturity levels of students differ significantly between gender ( p< 0.05 ). As a matter of fact, female students’ social maturity level is much higher than male students’. Also, according to the gender; it has been detected that there is a significant relationship between the values of sedulity, responsibility, being respectful for rights and liberities. The research results clarify the relationship between students’ social maturity level and the values they have and gender factor.

PDF Formatında İndir

Download PDF