image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: 6 Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Metaphors by 6th And 7th Grade Students Regarding The Concept of Social Studies
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) desenine göre tasarlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler………………benzer, çünkü…………………cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler içerik analizi yöntemlerinden kategorisel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 6 ve 7. sınıf öğrencileri toplumsal ilişki, toplumsal kültür, toplumsal hayat, toplumsal geçmiş, bilgi sağlayıcı ve yol gösterici ve yaşadığımız coğrafya kategorisine ilişkin metaforlar üretmişlerdir. Bu kategorilerden en çok toplumsal geçmiş sonra toplumsal hayat ve en az olarak ise bilgi sağlayıcı ve yol gösterici kategorilerine ilişkin metafor üretmişlerdir. 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin metafor ürettikleri kategoriler karşılaştırıldığında en çok metafor oluşturulan kategorilerde benzerlik gösterirken en az oluşturulan kategorilerde ise farklılaşma olmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this research, the perceptions of 6th and 7th grade students regarding the concept of social studies were examined by way of metaphors. The research was designed according to the phenomenological pattern which is one of the qualitative research methods. In line with the target specified, the 6th and 7th grade students were asked to complete the following sentence: 'Social Studies resembles ......................., because ...................'The data obtained during the research process were analyzed by means of categorical analysis technique which is a content analysis method. According to the research results, the 6th and 7th grade students created metaphors regarding the categories of social relationship, social culture, social life, social background, information provider and guide and the geography that we live in. The highest number of metaphors created for the category of social background is followed by social life, whereas the lowest number of metaphors were created for the categories of information provider and guide. Comparing the categories for which the 6th and 7th grade students created metaphors, the categories with the highest number of metaphors are similar and the categories with the lowest number of metaphors differ

PDF Formatında İndir

Download PDF