image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Müzeleri)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Social Studies Teacher and Student Evaluation of Teaching Museum of Use of Opinions (Museums Afyonkarahisar)
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretiminde müze kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini, öğretmenlerin müze gezisi düzenlemekte yaşadığı sıkıntılar ve öğrencilerin müze gezilerine katılmama nedenlerine ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmanın örneklemini Afyonkarahisar merkez ilköğretim okullarında eğitim gören farklı sosyal ve ekonomik özelliklere sahip müze gezilerine katılan 577 ilköğretim ikinci kademe 6. ,7. ve 8.sınıf öğrencisi, farklı sosyal ve ekonomik özelliklere sahip müze gezilerine katılmayan 423 ilköğretim ikinci kademe 6., 7. ve 8.sınıf öğrencisi ile Afyonkarahisar merkez ilköğretim okullarında görev yapan 65 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik, bağımsız örneklemler için ttesti ve tek yönlü varyans analizi (One-WayAnova) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Kız öğrencilerinin müze gezilerinden beklentilerinin daha fazla olduğu ve 8.sınıf öğrencilerinin müze etkinliklerine daha az katıldıkları görülmüştür. Yılda üç kez ve daha fazla müzeye giden öğrencilerin çoğunun okul gezileriyle ya da öğretmenleriyle müzeleri ziyaret ettikleri ve müze rehberiyle yapılan gezilerin daha verimli geçtiği gözlenmiştir. 11 yıl ve daha fazla kıdem yılına sahip öğretmenlerin ise müze gezilerine daha fazla önem verdikleri ve öğretmenlerin müze gezilerinde yaşadıkları en büyük problemin sınıfların kalabalık olmasından kaynaklandığına dair bulgulara ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study, is to analyze the perspectives teaching of social studies teachers' and students' on the use of a museum in social studies lesson, and teachers’ experiences of difficulties in organizing museum trips and students’ reasons not to attend museum trips in terms of various variables. The study sampling consists of 577 secondary school students having attended museum trips with different social and economical characteristics in 6th, 7th and 8th grades who have been studying at central secondary schools of Afyonkarahisar, and 423 secondary 6th, 7th and 8th graders who also have different social and economical characteristics, and have not attended museum trips, and 65 social sciences teachers who teach at secondary schools in Afyonkarahisar. Descriptive statistical analysis of available data, independent samples t-test and one-way analysis of variance (OneWay Anova) were used for data analysis. As a result, it was found that girls’ expectations from museum visits were higher and 8th graders attend museum trips less than other grades. Also, it was found that students who go to museums for more than three times a year visit museums with teachers or school trips and museum visits with museum guides were found more effective. Teachers with the experience of teaching for 11 years or more find museum trips more important and the biggest problem of museum trips was found to be resulting from the crowded classes.

PDF Formatında İndir

Download PDF