image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Thinking Styles of Primary School Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin düşünme stillerine ilişkin görüşlerini saptanmasıdır. Araştırmanın evrenini, Bolu İli Göynük ve Mudurnu İlçelerindeki 15 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 190 öğretmenden oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşıldığı için örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak hazırlanan ölçme aracı iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, öğretmenlerin kişisel bilgilerini toplamaya yönelik sorular; ikinci bölümde, düşünme stillerini saptamak amacıyla kullanılan Sternberg ve Wagner (1988) tarafından geliştirilen ve Fer (2005) tarafından geçerliği ve güvenirliği yapılan “Düşünme Stilleri Envanteri” yer almıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate primary school teachers' views on thinking styles. The participants of this study were 190 primary school teachers (85 males and 105 females) who worked in 15 schools in Bolu, Göynük and Mudurnu during the academic year. Data was collected through a survey from the population. Data collection instrument adopted for the purpose of this study consisted of two parts. The first part included background questions with respect to the demographic characteristics of the participants. The second part of the instrument included "Thinking Styles Inventory" developed by Stenberg and Wagner (1988) to investigate those different thinking styles. The reliability and validity of this inventory were conducted

PDF Formatında İndir

Download PDF