image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2016/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Okul Öncesi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlerinin Empati Düzeylerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigating Empathy Levels of Preschool Teachers and Computer and Instructional Technologies Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Toplumda sağlıklı bir iletişimin var olabilmesi için empatinin tüm bireylere kazandırılması gerekmektedir. Bunun için de önce öğretmenlerin bu davranışa sahip olması gerekmektedir. Empati kurabilen bir öğretmen kendisini öğrencilerinin yerine koyarak olaylara onların bakış açısıyla bakabilir. Bu da öğretmenin sınıf içinde yaşadığı yönetim ve iletişim sorunlarını en aza indirir. Bu araştırmanın amacı okul öncesi ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin empati düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde bir çalışmadır. İstanbul ilinde görev yapan 170 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 72’si okul öncesi, 98’i bilgisayar öğretmenidir. Veri toplama aracı olarak Empati Ölçeği (EÖ) kullanılmıştır. EÖ, BaronCohen ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan ve empatiyi ölçen 40 soru ve çeldirici özellikte 20 soruyu içeren bir özbildirim ölçeğidir. Ölçek Bora ve Baysan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel teknik olarak da, bağımsız gruplar t Test ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenlerin empati puanları branş ve cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır, hizmet yılına göre ise farklılık görülmemiştir.
Alternatif Dilde Özet: In a society, to have a healty communication empathy must be gained all people. For this, first teachers must have empathy behaviour. Teachers who can develop empathy can look from students side. So that, management and communication problems in classroom will be less. Aim of this study, to investigate preschool and computer and instructional technologies teachers empathy levels. The research is a combing study. Working group is 72 preschool and 98 computer and teaching technologies teachers that work in İstanbul. Empathy Quotient used for data collection. The scale have 40 questions, 20 of them are illusive. The scale was developed by Baron and Cohen (2008), adapted to Turkish culture by Bora and Baysan (2009). To analyze the data, SPSS 15, independent samples t test and ANOVA used as statistic tchniques. As a result, empathy levels of teacher differentiate to branches and gender, but there is no difference between empathy levels and tears of their service

PDF Formatında İndir

Download PDF