image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2016/4
Sayı: 2
Makale Başlık: İşitsel Sözel Terapi Uygulamasında Öğretmen Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.02.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: İkinci sınıf kanıta dayalı bir yaklaşım olan İşitsel Sözel Terapi (İST) Türkiye’de çok yaygın olarak uygulanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı İST uygulayan öğretmenlerin, aileler ve öğretmenler açısından terapinin uygulanabilirliği ve onların birbirlerinden beklentileri ile lisans eğitiminde İST’ye ne kadar yer verildiği, Türkiye’de İST uygulamaları ile ilgili görüşlerinin alınmasıdır. Bu amaçla en az üç yıl İST uygulamış beş öğretmenle ve en az 2 yıldır İST eğitimi alan 5 aileyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden betimsel desen olarak tasarlanmıştır. İçerik analizi ve betimsel analiz bir arada kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenler işitme kayıplı çocuklar ile ilgili becerilerin bizzat aileye öğretilmesinin konuşma algısı, dil gelişimi ve konuşma üretimi açısından olumlu olduğunu, aileler ve öğretmenlerce uygulanabilir olduğunu, lisans eğitiminde bu konuya daha fazla yer verilmesi gerektiğini, Türkiye’de çok fazla bilinmediğini ifade etmişlerdir. Türkiye’de lisans eğitiminde İST konusuna daha fazla yer verilmesinin ve mevcut öğretmenlerin de hizmet içi eğitim alması yoluyla yöntemin yaygınlaştırılmasının işitme kayıplı çocuk ve aileler açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF