image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Öznel İyi Oluşun Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 13.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öznel iyi oluş düzeyinde cinsiyetler açısından fark olup olmadığını belirlemeye yönelik bir meta-analiz çalışması yapmaktır. Bu araştırmada Cohen’in d indeksi kullanılmıştır. Bu amaçla yapılan, 2004-2014 yıllarını kapsayan, alanyazın taramasında, konu ile ilgili doktora tezi, yüksek lisans tezi, makale ve bildiri türünde 101 araştırmanın yapıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmalarda cinsi¬yet değişkenine ilişkin ve kodlama protokolüne uygun verileri içeren 25 çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 5576 erkek ve 7022 kadın olmak üzere 12598 birey oluşturmaktadır. Dahil edilen çalışmalarda heterojen bir dağılım belirlenmiştir (Q=98.50 p<0.05, I2=75.64). Araştırma sonucunda, rastgele etkiler modeline göre, kadınlar lehine önemsiz düzeyde (d=0,07 [-0.01; 0.14]) genel etki büyüklüğü bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Öznel iyi oluş, cinsiyet, meta-analiz
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF