image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Radyoaktivite Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik İki Aşamalı Bir Teşhis Testinin Geliştirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, radyoaktivite konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik iki aşamalı bir teşhis testinin geliştirilmesi ve bu testin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. İki aşamalı testler kavram yanılgılarını belirlemede mülakatların ve çoktan seçmeli testlerin olumsuzluklarını en aza indirerek etkili bir ölçme aracı olma özelliğine sahiptir. İki aşamalı testin geliştirilmesi için, içeriğin belirlenmesi, öğrencilerin yanlış anlamaları hakkında bilgi edinilmesi ve teşhis testinin geliştirilmesi adlı üç ana aşamadan oluşan bir yöntem kullanılmıştır. Ayrıca alanyazına uygun geçerlik ve güvenirlik hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği programında okuyan 244 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Madde ve test analizleri sonunda testin güvenirliği, maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri tespit edilmiştir. Testin tümünün ortalama madde güçlük indeksi 0,45, birinci aşamanın ortalama madde güçlük indeksi 0,47 ve ikinci aşamanın ortalama madde güçlük indeksi ise 0,49’dur. Testin birinci aşaması için KR-20 güvenirlik katsayısı 0,68, testin ikinci aşaması için KR-20 güvenirlik katsayısı ise 0,70 bulunmuştur. Geçerlik çalışması için kapsam ve yapı geçerliği çalışması yapılmıştır. Yapı geçerliği için hipotez testi yöntemi kullanılmış ve testin yapı geçerliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda radyoaktivite konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik kullanılabilecek olan 18 maddeden oluşan iki aşamalı bir teşhis testi elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Radyoaktivite, kavram yanılgıları, iki aşamalı test
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF