image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Lise Öğrencilerinde Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Denetim Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada lise öğrencilerinde aileden algılanan sosyal destek ile denetim odağı arasındaki ilişki incelenmiş, ayrıca öğrencilerin aileden algıladıkları sosyal destek ile denetim odağı düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve anne babalarının birlikte ya da ayrı yaşıyor oluşuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.Çalışmanın örnekleminiGiresun İli’ndeki üç genel liseden 96’sı kız, 205’i erkek olmak üzere 301 öğrenci oluşturmuştur. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada ölçme araçları olarak “Aileden AlgılananSosyal Destek Ölçeği” (ASDÖ) ve “Rotter’in İç-DışKontrol Odağı Ölçeği”(RİDKOÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde “t” testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyondan yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin denetim odağı ile aileden algılanan sosyal destek puanları arasında orta düzeyde negatif yönlü bir korelasyon bulunmuştur (r=.040).Öğrencilerin “içten, orta düzey ve dıştan denetimli” olmalarına göre, “aileden algılanan sosyal destek’ puanları arasında iç denetim odağı lehine farklılaşma saptanmıştır.Araştırmadacinsiyetegöre denetim odağı ve aileden algılanan sosyal destek puanlarının kız öğrenciler lehine farklılaştığı, sınıf düzeyine göre ise denetim odağı ve aileden algılanan sosyal destek puanları arasında 9.sınıf lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin anne babalarının birlikte ya da ayrı yaşıyor oluşuna bağlı olarak “denetim odağı ve aileden algılanan sosyal destek” puanlarında istatiksel olarak anlamlı bir fark bir bulunmamıştır. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında yorumlanıp tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Aileden algılanan sosyal destek, denetim odağı, lise öğrencisi
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF