image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Siber Zorbalığın Öğrencilerin Akademik, Sosyal ve Duygusal Durumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin maruz kalma durumlarının sosyal, duygusal ve akademik başarı açılarından incelenmesidir. Nitel bir durum çalışması olarak yürütülen çalışma Nevşehir’de bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışma, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 12 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin siber zorbalık hakkında ve siber zorbalıkla başa çıkmakla ilgili yeterince bilgi sahibi olmadıkları, velilerin ise öğrencileri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken yeterince kontrol etmedikleri bulgularına ulaşılmıştır. Katılımcılar daha çok sosyal paylaşım ve çevrim içi oyun ortamlarında siber zorbalığa maruz kalmaktadır. Öğrencilerin en sık küfür ve tehdit yollarıyla siber zorbalığa uğradıkları belirlenmiştir. Bulgulara göre siber zorbalığa maruz kalan öğrenciler korku, öfke ve tedirginlik gibi olumsuz duygular deneyimlemekte, yaşadıklarını çevreleri ile paylaşamamakta, aile ve arkadaş ilişkilerinde olumsuzluklarla karşı karşıya gelebilmektedir. Zorbalığa maruz kalma sonucunda öğrencilerin ders çalışma süreleri azalabilmekte ve akademik başarı düşmektedir. Uyku sorunları ve yalnız kalmaktan korkma, dışarı çıkmaktan korkma ve intihar düşüncesi ise araştırmanın diğer bulguları arasındadır. Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, siber mağduriyet, akademik başarı, bilgi ve iletişim teknolojileri
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF