image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: İşe Yabancılaşmanın Öğretmenlerin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, işe yabancılaşmanın öğretmenlerin işten ayrılma niyetini etkileyip etkilemediğini incelemektir. Korelasyonel yöntemle gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 2015-2016 yılında Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki Anadolu liselerinde görevli 400 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem seçkisiz örneklem alma yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti ölçekleriyle toplanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, işe yabancılaşmanın öğretmenlerin işten ayrılma niyetini anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir. İşe yabancılaşma değişkeni işten ayrılma niyeti değişkeninin %49’unu etkilemektedir. Bu bulgu, öğretmenlerin işten ayrılma niyetinin önemli ölçüde işe yabancılaşma ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, yöneticilerin öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini en aza indirebilmek için özellikle öğretmenlerin işe yabancılaşmasını önleyici yönetsel eylemler ortaya koymalarının gerekli olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, işe yabancılaşma, işten ayrılma niyeti
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF