image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Hayat Boyu Öğrenme Yeterlikleri İle Hayat Çapında Öğrenme Alışkanlıklarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bilgide meydana gelen hızlı değişimler ve buna bağlı olarak yaşanan toplumsal gelişmeler, bireylerin bilgiye ulaşmalarında ve yeni öğrenmelere duyulan gereksinmelerinde yenilikleri de beraberinde getirmektedir. Bu süreç ile içinde bulunduğumuz bilgi çağında bireylerin her yaşta, her yerde ve her konuda öğrenmelerini destekleyen hayat boyu öğrenme kavramının önemi vurgulanmaktadır. Hayat çapında öğrenme kavramı ise zamana ve fiziksel ortamlara sığdırılamayan sınırsız bir öğrenme anlayışını ifade etmektedir. Yapılan bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının hayat boyu öğrenme yeterlikleri ile hayat çapında öğrenme alışkanlıklarını incelemektir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır ve veriler ‘Hayat Boyu Öğrenme Yeterlik Algısı Ölçeği’ ve ‘Hayat Çapında Öğrenme Alışkanlıkları Ölçeği’ yoluyla elde edilmiştir. Araştırma, 2015-2016 akademik yılının birinci döneminde yedi farklı bölgede bulunan üniversitelerde görev yapan 276 öğretim elemanıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının hayat boyu öğrenme yeterlikleri ile hayat çapında öğrenme alışkanlıkları yüksek düzeydedir. Hayat boyu öğrenme yeterlik algısı ölçeği alt boyutları ile hayat çapında öğrenme alışkanlıkları ölçeği alt boyutları arasında anlamlı düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hayat boyu öğrenme, hayat çapında öğrenme, öğretim elemanı.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF