image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversitenin Örgütsel İmajının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göre Cumhuriyet Üniversitesi’nin örgütsel imajını değerlendirmektir. Çalışma, betimsel tarama modelinde nicel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi 2014-2015 akademik yılı Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 951 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Kazoleas vd. (2001) tarafından geliştirilen ve Polat (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan örgütsel imaj ölçeği ile toplanmıştır. Örgütsel imaj ölçeği 6 boyutlu olup toplam ölçeğin güvenirlik katsayısı .94’tür. Veriler, betimsel nicel analiz tekniği ile çözümlenmiş, ayrıca fark testleri (t-testi ve Anova) kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri üniversitenin örgütsel imajını düşük düzeyde değerlendirmişlerdir. Kalite alt boyutu hariç (orta düzey) diğer alt boyutlardaki imaj puanları düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin görüşleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Diğer değişkenler olan memleket, öğrenim durumu, sınıf düzeyi ve yerleşim birimi değişkenlerine göre öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imajına ilişkin görüşleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. Memleket değişkenine göre öğrencilerin görüşlerindeki farklılık Sivaslı olan öğrenciler lehinedir. Öğrenim durumu değişkenine göre öğrencilerin görüşlerindeki farklılık 1.Öğretim öğrencileri lehinedir. 4. Sınıf öğrencileri 2. Sınıf öğrencilerine göre üniversitenin örgütsel imajını daha düşük düzeyde değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, ilçede yaşayan öğrencilerin ilde yaşayan öğrencilere göre üniversitenin örgütsel imajını daha olumlu değerlendirdikleri bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre çeşitli öneriler verilmiştir. Önerilerden birisi genel görünüm ve fiziki alt yapı imajını artırmak için hem estetik hem kullanışlı-dayanıklı yapıların olması sağlanacak şekilde mimari ve çevre düzenlemelerine ağırlık verilmesidir. Bir başka öneri olarak ikinci öğretim öğrencileri için ulaşımbeslenme ve sosyal faaliyetlerden yararlanma gibi ihtiyaçların karşılanması için uygun zaman dilimi aralığında mekânların açık olması belediye başkanlarınca arz edilebilir. Anahtar Kelimeler: örgütsel imaj, üniversite imajı, eğitim fakültesi, eğitim fakültesi öğrencileri
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF