image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgüt içi Bilgi Paylaşımı, Örgütsel Öğrenme ve Entelektüel Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğretmenlerinin örgüt içi bilgi paylaşım düzeyleri, örgütsel öğrenme düzeyleri ve entelektüel sermaye düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve entelektüel sermayeye ilişkin regresyon modelinin oluşturulmasıdır. İlişkisel tarama modelindeki bu araştırmanın örneklemini İstanbul ili Bağcılar İlçesi ortaöğretim kurumlarında çalışan 408 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin analiz edilmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü ANOVA, korelasyon ve regresyon test teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin entelektüel sermaye düzeyi ile okul türü ve mesleki kıdem değişkenleri arasında; öğretmenlerin bilgi paylaşım düzeyi ile okul türü, cinsiyet ve kıdem değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur Örgütsel öğrenme ile demografik değişkenler arasında ise anlamlı farklılık bulunmamıştır. Örgüt içi bilgi paylaşımı ve örgütsel öğrenme değişkenleri birlikte, entelektüel sermayedeki toplam varyansın yaklaşık %68’ini açıklamaktadır. Bu sonuç örgütsel öğrenme ve örgüt içi bilgi paylaşımının entelektüel sermayenin önemli yordayıcıları olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Entelektüel sermaye, bilgi paylaşımı, örgütsel öğrenme
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF