image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarını değerlendirmek oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, “Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri”ni Türkçeye uyarlamaktır. Bu envanter, 3-9 yaş arası çocuğa sahip ebeveynlerin tutumlarını değerlendirmek için kullanılmaktadır. “Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri”ndeki maddeler, ebeveynlerin çocukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirten durumları belirleyip cevaplamalarını gerektirir. “Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri” ebeveyn- çocuk arasındaki etkileşimleri yaratıcılık, disiplin, oyun, hayal kırıklığı ve öğretme-öğrenme olmak üzere beş boyut açısından değerlendirmek için oluşturulmuştur. Bu araştırmada, “Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri” Adana’daki 5-6 yaş çocuğa sahip gönüllü 191 anne 160 baba olmak üzere toplam 361 kişiye uygulanmıştır. Bu anne-babalar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 8 farklı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların ebeveynleri arasından seçilmiştir. Envanterin uyarlanmasında geçerlik güvenirlik çalışmaları için iç tutarlık, cronbach alpha, güvenirlik tekrar test, geçerlik ölçümü faktör yapısı kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçları, uyarlanan ölçeğin orijinal ölçeğe benzer şekilde faktör yapısına sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0.83 olarak elde edilmiştir. Güvenirlik için test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.88 olarak bulunmuştur. Orijinal yapısı için bazı uyum testlerine de bakılmıştır. Strom (1984) tarafından geliştirilip Yılmaz Bolat tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri”, geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Sonuçta RMSEA=.05, RMR=.03, SRMRI=.06, GFI=.86, AGFI=.84, X²/sd: 2.01, X²: 909.05, p0.01 olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Öğretmen olarak anne baba envanteri, geçerlik, güvenirlik, faktör analizi
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF