image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Yılmazlık ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin yılmazlık ve tükenmişlik düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Eğitim Sertifika Programına devam eden 155 erkek ve 174’ü kızlardan olmak üzere toplam 329 kişi ( X yaş=27.7; Ss=5.4; ranj, 20-43) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacıların geliştirdiği “Kişisel Bilgi Formu”, Gürgân’ın (2006) geliştirdiği Yılmazlık Ölçeği ve Pines’ın (2005) geliştirdiği, uyarlaması Tümkaya, Çam ve Çavuşoğlu’nun (2009) yaptığı Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, çok değişkenli varyans analizi (Tek Yönlü MANOVA) ve post-hoc çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey HSD testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin tükenmişlik ile yılmazlıkları arasında (r=-.45) negatif yönde anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre öğrencilerin yılmazlık ve tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıştır. Araştırma bulguları ilgili literatür doğrultusunda tartışılarak ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yılmazlık, tükenmişlik, pedagojik formasyon programı
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF