image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Duygusal Zekâ Düzeyi ve Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkide Etkili Psikolojik Danışman Niteliklerinin Aracı Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, duygusal zekâ düzeyi ve psikolojik danışma öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkide etkili psikolojik danışman niteliklerinin aracı rolünü incelemektir. Araştırma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 211 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Forumu”, “Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği”, “Etkili Psikolojik Danışman Niteliklerini Değerlendirme Ölçeği” ve “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılmıştır. Analizlerde Duygusal zekâ düzeyi ile etkili psikolojik danışman nitelikleri ve psikolojik danışma öz-yeterlik inançları değişkenleri arası ve etkili psikolojik danışman nitelikleri ve psikolojik danışma öz-yeterlik inançları arası korelasyon değerleri için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, iç tutarlılık güvenirlik katsayılarını belirlemek için Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Aracılık testi için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada duygusal zekâ düzeyi ile etkili psikolojik danışman nitelikleri arasında ve psikolojik danışma öz-yeterlik inançları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bununla birlikte etkili psikolojik danışman nitelikleri ve psikolojik danışma öz-yeterlik inançları arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu araştırmada duygusal zekâ düzeyi ile psikolojik danışma öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkide psikolojik danışman niteliklerinin aracılık etkisinin tam olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, öz-yeterlik, psikolojik danışma, psikolojik danışman nitelikleri
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF