image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Bilim
Cilt: 2013/38
Sayı: 167
Makale Başlık: Anne-Baba Eğitimi Programının Çocuklardaki Davranış Sorunları ve Anne-Babaların Depresyon Düzeylerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 19.09.2013
Okunma Sayısı: 21
Makale Özeti: Bu çalışmanın temel amacı, davranış sorunları olan çocukların anne-babalarına yönelik bir anne-baba eğitimi programının, çocuklardaki davranış sorunları ve anne-babaların depresyon düzeyleri üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmaya 8 deney, 8 kontrol grubu olmak üzere toplam 16 anne-baba katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “4-18 Yaş Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği” ve “Beck Depresyon Envanteri” kullanılmıştır. Deney grubuna haftada bir kez olmak üzere 7 hafta süreyle “Anne-Baba Eğitimi Programı” uygulanmıştır. Verilerin analizinde deney grubunun öntest puanlarının karşılaştırılmasında “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” ve grupların fark puanları arasındaki farkın anlamlılığı için “Mann Whitney U Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, anne-baba eğitimi programına katılan anne-babaların çocuklarının davranış sorunlarında anlamlı düzeyde bir azalma olmuş, aynı zamanda anne-babaların başlangıçta da normal sınırlarda olan depresyon düzeylerinde anlamlı düzeyde bir düşme kaydedilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF