image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Viyolonsel Çalışma Sürecinde Eşlikli Çalışmaların Viyolonsel Öğrencilerinin Entonasyon Doğruluğuna Olan Etkinleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effects of Accompanied on Cello Students’ Intonation Accuracy in Cello Practice
Makale Eklenme Tarihi: 3.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Özet Bu çalışmanın amacı, viyolonsel çalışma sürecinde kullanılan Eşlikli Parmak Açma Çalışmaları Metodunun ve diğer eşlikli çalışmaların viyolonsel öğrencilerinin entonasyon doğruluğuna olan etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören beş viyolonsel öğrencisi oluşturmaktadır. Bir dönem boyunca devam eden deneyde zaman serileri deney deseni kullanılarak söz konusu beş öğrencinin çaldıkları eserler iki haftada bir toplam altı kez kayda alınmıştır. Öğrenciler, dönemin ilk altı haftasında geleneksel yöntem ile çalışmışlar, dönemin ikinci altı haftasında ise öğrencilere Eşlikli Parmak Açma Çalışmaları Metodu ve çalıştıkları eserlerin de eşliklendirilmesini kapsayan eşlikli çalışmalar uygulamıştır. Sonuçlar, eşlikli çalışmaların deneye katılan öğrencilerin entonasyon doğruluklarında düzelmeye yol açtığını ortaya koymuştur.
Alternatif Dilde Özet: Abstract The purpose of this study is to put forward the effects of Accompanied Warm-up Studies Method and other accompanied studies used in cello practice on cello students’ intonation accuracy. The study group consists of five cello students studying at Adnan Menderes University Faculty of Education Department of Fine Arts and Music Education Program. In the experiment lasting for one semester, time series quasi-experimental design was used in order to analyze students’ pieces twice a month, totally six times. The students practised using traditional instrument practice methods in the first six weeks of the semester. In the second six weeks Accompanied Warm-up Studies Method and other accompanied studies were applied on students. The results have put forth that accompanied studies have improved participants’ intonation accuracy.

PDF Formatında İndir

Download PDF