image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim İkinci Kademede Eleştirel Düşünmenin Yeri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Position of Critical Thinking in Elemantary Second Stage
Makale Eklenme Tarihi: 3.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, ilköğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemektir. Araştırma grubunu, İzmir ilindeki bir devlet ve birde özel okulunun ikinci kademesinde öğrenim gören 311 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler Kökdemir (2003) tarafından uyarlanan “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (The California Critical Thinking Disposition Inventory – CCTDI)” ile toplanmıştır. İlköğretim öğrencilerine uygulanan ölçeğin güvenirliği 0,698 olarak bulunmuştur. Bu bağlamda, ilköğretim devlet okulunda okuyan öğrenciler ile özel okulda okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri okul ve sınıf bazında değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen bulguların sonucunda ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuca göre, ilköğretim öğrencileri üst düzey düşünme becerilerini kazanamamaktadırlar. Soyuttan somuta geçiş döneminde bu sonuç sorgulanmalıdır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to determine critical thinking tendencies of the second stage of elemantary level students. Research group includes 311 students in the second stage studying in two selected schools of which are a state and a private school located in İzmir. Data was collected with “The California Critical Thinking Disposition Inventory – CCTDI” adopted by Kökdemir (2003). The reliability of scale which applied the primary school students was found to be 0,698. In this context, primary school students in public schools and private school students were evaluated on the basis of school and clasroom levels in critical thinking tendency levels. As a result of findings set out that its low of critical thinking tendency for primary grades students’. According to the results of research, primary school students fail to win in higher-order thinking skills. This result should be questioned in during the transition from abstract to the concrete.

PDF Formatında İndir

Download PDF