image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretimine Yönelik Tutumları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Attitudes of Turkish and Primary School Teachers towards Turkish Teaching.
Makale Eklenme Tarihi: 3.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma ilköğretim bölümü Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinin öğretimine ilişkin tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde desenlenen araştırmanın çalışma evrenini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Karabağlar ilçesindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan Türkçe ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır (N=240). Araştırmaya ilişkin veriler Saracaloğlu, Karasakaloğlu ve Gencel (2008) tarafından geliştirilen Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği toplanmıştır. Verilerin yüzde dökümleri alınmış, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler hesaplanmıştır. Verilere alt problemler doğrultusunda örneklemin normal dağılım gösterdiği durumlarda t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Örneklemin normal dağılım göstermediği durumlarda ise, Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları genel olarak incelendiğinde; Türkçe öğretmenlerinde Türkçe dersinin öğretimine ilişkin tutumları sınıf öğretmenlerinden daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmenlerin Türkçe öğretimine yönelik tutumları erkeklere göre daha olumludur. Öğretmenlerin yaşı ve mezun oldukları okul değişkenine göre, Türkçe öğretimine yönelik tutumlarda anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to assess the attitude about the department of Turkish and primary school teachers towards teaching Turkish. The sample of study was collected from 240 Turkish and primary school’s teachers in Karabaglar in Izmir from 2009 to 2010. The data collected by means of an attitude scale towards teaching of Turkish and Turkish language and literature developed by Saracaloglu, Karasakaloglu and Gencel (2008). The data of percentage of distribution, mean, standard deviation, up and down score were calculated. When the data of sample has shown normal distribution, it was applied ‘t- test’ and ‘one way ANOVA’. However, when the data has not demonstrated normal distribution, it was used Kruskal Wallis H test. When the overall results have assessed, Turkish teachers have shown more positive attitudes towards teaching Turkish than primary school teachers. In terms of gender, women teachers have indicated more favorable attitudes towards teaching Turkish than men teachers. Also, in accordance with the variable of age and graduating subject, there is no remarkable difference. Key words: , , , ,

PDF Formatında İndir

Download PDF