image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 1
Makale Başlık: 6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effects of Concept Teaching Programme on 6-Year-Old Children's Number Concept Development
Makale Eklenme Tarihi: 4.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma; anasınıfına devam eden 6 yaş grubu çocukların sayılarla ilgili kavramları kazanmalarında ‘Kavram Eğitim Programı’nın etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu, Aydın İlinde bulunan ilköğretim okullarındaki anasınıflarına devam eden 6 yaş grubu 36 çocuk oluşturmuştur. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu, deneme modelindedir. Çocukların sayılarla ilgili kavramları öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla “Piaget Sayı Korunum Testi” kullanılmıştır. “Piaget Sayı Korunum Testi”; sayıları tanımaya, ayırt etmeye, eşleştirmeye, simgesel modellerini yazmaya yönelik 8 alt testten oluşmaktadır. Çocukların, “Piaget Sayı Korunum Testi” öntest puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t testi, sontest puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ise kovaryans analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, deney ve kontrol gruplarının “Piaget Sayı Korunum Testi”nden aldıkları öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılığın olmadığı görülmüştür (p> .05). Sayılarla ilgili “Kavram Eğitim Programı” uygulaması sonrasında, deney ve kontrol grubundaki çocukların öntest puanları kontrol altına alındığında “Piaget Sayı Korunum Testi” sontest puan ortalamaları arasında sayıları tanıma, sayının kaç olduğunu söyleme, sayıları eşleştirme, sayının simgesel modelini yazma düzeylerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (p< .05).
Alternatif Dilde Özet: This research has been done to determine effects of concept teaching programme on 6-year-of childrens’ in pre-school gaining the concepts numbers. The sample of the study was 36 six year old children attending the preschool parts of primary schools in Aydın. The study is experimental model using pre-test, post-test and control group. “Piaget Number Conservation Test” is used to define the children's learning levels of number concepts. “Piaget Number Conservation Test” is made of 8 subtest which are used to recognize, distinguish, match and writing the symbolic models of the numbers. Indepented t-test is used to determine whether pre-test means of “Piaget Number Conservation Test” children differ on meaningful level or not. Covariance analysis is used to determine whether post-test means differ on meaningful level or not. According to the data, it was seen that there is no meaningful difference in experiment and control groups’ “Piaget Number Conservation Test” pretest averages. After the concept teaching programme on numbers, when the pretest means of experiment and control groups children were in control, a meaningful difference was found in favour of the experiment group between adjusted post-test means of “Piaget Number Conservation Test”.

PDF Formatında İndir

Download PDF