image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: 2005 İlköğretim Matematik Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of 2005 Elementary Mathematics Curriculum According to Educational Criticism Model
Makale Eklenme Tarihi: 4.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma, 2004–2005 öğretim yılında pilot olarak uygulanmaya başlanan 2005 ilköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırma, Erzurum ilinden random usulüyle seçilen 10 ilköğretim okulunun yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri, nitel teknikler kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem kayıtları kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, yeni matematik öğretim programının çalışmaya katılan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından olumlu bulunduğunu, ancak uygulamada süre yetersizliği, araş-gereç yetersizliği ve değerlendirme sürecindeki yetersizlikler gibi bazı sorunlar yaşandığını göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to evaluate 2005 elementary mathematic program which was started to apply as a pilot study in school year of 2004-2005 with Connoisseurship Evaluation Model. Opinions of administrators’, teachers’ and students’ of 10 randomly selected elementary schools in Erzurum were gathered through qualitative techniques. Investigator developed observation registration form and semi-structured interviews to gather data. Data analyzed with qualitative data analyze techniques. Findings revealed that administrators, teachers and students declared positive opinions on the new model. However shortage of time for application, inadequacy of materials and insufficiency in evaluation process caused some problems.

PDF Formatında İndir

Download PDF