image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Academic Procrastination and Test Anxiety
Makale Eklenme Tarihi: 4.5.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, akademik erteleme davranışı ve sınav kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda, veri toplama aracı olarak kullanılan Erteleme Davranışı Değerlendirme Ölçeği ve Sınav Kaygısı Envanteri 109 (61 kız, 48 erkek) lisans öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler 17-29 yaşları arasında olup, yaş ortalamaları 19.9 dur. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin akademik erteleme davranışı ortalamasının 34.5 (SS = 5.4) ve sınav kaygısı ortalamasının 43.0 (SS = 12.2) olduğunu göstermektedir. Cinsiyet farkına yönelik olarak yapılan analiz sonuçları, akademik erteleme davranışına ilişkin bir farklılığa işaret etmezken; kız öğrencilerin (M = 45.7; SS = 13.2) erkek öğrencilerden (M = 39.6; SS = 9.9) daha fazla sınav kaygısına sahip olduğunu göstermiştir. Faktör analizi bulguları, çalışmaya katılan öğrencilerin erteleme nedenlerinin Başarısızlık korkusu, Risk Alma Davranışı, Kontrol Edilmeye Karşı İsyan ve Tembellik nedenleri üzerinde yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Öğrencilerin akademik alanlarda gösterdikleri erteleme davranışı sebeplerinden başarısızlık korkusu ve sınav kaygısı arasında (r = .34) anlamlı bir ilişki olduğu çalışmanın diğer bulguları arasındadır.
Alternatif Dilde Özet: The present study aimed at examining relationship between academic procrastination and test anxiety. In this respect, Procrastination Assessment Scale-Student and Test Anxiety scales were used as the data collection instrument and administered to 106 (61 female, 45 male) university students. The mean age of the participants was 19.7 and age ranged from 17 to 22. The results of the analysis showed that means of academic procrastination and test anxiety scores were 34.5 (SD = 5.4) and 43.0 (SD = 12.2) respectively. Analysis of gender difference revealed a significance difference on test anxiety; however, any significant gender difference was found on academic procrastination and self-esteem score of the students. The results of the factor analysis showed that students’ self-reported reasons of academic procrastination were fear of failure, risk taking, rebellion against control, and laziness. Significant relationships among the subscales of test anxiety and reasons of academic procrastination were found, however, any correlation was found between academic procrastination and test anxiety of students. Key Words: , Prevalance, Test anxiety

PDF Formatında İndir

Download PDF