image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Açısından Lise Öğretmenlerinin Öğretme Sürecindeki Yeterlikleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teachers’ and Students’ Opinions about Teachers’ Efficacy on Teaching Proccess
Makale Eklenme Tarihi: 4.5.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Araştırmada öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından ortaöğretim öğretmenlerinin öğretme sürecindeki davranışları irdelenmiştir. Bu amaçla, 667 lise öğrencisi ile bu öğrencilerin ders aldığı 121 öğretmene, Saracaloğlu tarafından geliştirilen “Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Ölçeği” (SÖDÖ) uygulanmıştır. Araştırmada verilerin yüzde dökümleri alınmış, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri hesaplanmıştır. Verilere alt problemler doğrultusunda ANOVA, t, Scheffe ve LSD testleri uygulanmıştır. Bulgular incelendiğinde, öğretmenler etkili sınıf-içi davranışlar gösterme konusunda kendilerini yeterli görürken, etkileşimin diğer tarafında bulunan öğrenciler bunun tersi görüşe sahiptir. Sonuç olarak; ortaöğretim öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecine ilişkin görüşlerinin mevcut durumu yansıtmadığı görülmektedir. Bu konuya ilişkin öğretmenlere farkındalık kazandırılmalıdır. Anahtar Kelimeler: , , ,
Alternatif Dilde Özet: In this study, high school teachers’ behaviors examined with respect to students’ and teachers’ views. For this aim, “Teacher Behaviors in Classroom Scale”, which is developed by Saracaloğlu, was applied to 667 high school students and 121 teachers. Percent, average, standard deviation, minimum and maximum scores calculated for data analysis. ANOVA, t, Scheffe and LSD analysis was occurred according to the sub-problems. When we examine the findings, it is seen that teachers think they are “efficient” for effective classroom behaviors; however, students, who are on the other side of the interaction, have the opposite view. As a result, teachers’ opinions about learning-teaching process do not reflect the actual case. Teachers awareness about this concept should be increased

PDF Formatında İndir

Download PDF