image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Detailed Analysis on Case Study
Makale Eklenme Tarihi: 12.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada, durum çalışmasının bir araştırma yöntemi olarak tarihsel süreç içindeki gelişimi, durum çalışmasına yönelik önyargılar, durum çalışmasının alan yazında geçen tanımları ve türleri, planlama aşamaları, geçerlik güvenirlik, genelleme çalışmaları, desenlerine değinilmiştir. Son olarak da tartışma, sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Yapılan araştırmada durum çalışmasının işleyişi, avantajlı ve dezavantajlı yönleri ile ilgili araştırmacılara derinlemesine bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Sosyal bilimlerde kullanımı 1960’lı yılların sonunda başlanan durum çalışmasının gelişimine tarihsel süreç içerisinde birçok farklı alan katkıda bulunmuştur. Durum çalışmaları sağladığı güçlü veri arşivi ile yapılacak birçok araştırma için veri kaynağı teşkil etmektedir. Durum çalışmasında bir evrene istatistiksel genellemeler yapmak yerine “analitik genellemeler” yapmak, yani “kuram oluşturmak” veya “kuramsal önermelerde” bulunmak önemlidir. Pozitivizm ötesi anlayışın ortaya koyduğu “tek bir doğrunun olmadığı” düşüncesinden yola çıkarak sosyal bilimler kendi doğasına özgü kavramlar ve araştırma yöntemleri bulmaktadır. Yapılan araştırmanın durum çalışması ile yapılacak araştırmalara teşvik etmede ve yol göstermede katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The study discussed in this article deals, firstly case study as a research method in the process of historical development, bias to the case study, the case study descriptions in the literature and types of case study, the planning stages, validity and reliability, generalization studies, case study designs. Finally, the discussion, conclusions and recommendations are given. İntended to provide informastion about the case study procedure, advantages and disadvantages of case study. The use of case study in social sciences began in the late 1960s. Many different fieds was contributed to the development case study in the historical process. Case study provide a source of data for research with powerful data archive. İnstead of making statistical generalizatons to a population, “analytical generalizations”, “create theory” or “theoretical propositions” are important to make. Post pozitivism approach revealed “there is not a single truth” idea. So social sciences found own specific concepts and research methods. İt is expected that this study will provide encouraged and guide to the case study.

PDF Formatında İndir

Download PDF