image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Needs Analysis Study On Pre-School Curriculum
Makale Eklenme Tarihi: 12.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, 2006 Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan amaç ve kazanımlar, başvurulan yöntem ve teknikler ile ölçme ve değerlendirme tekniklerinin öğretmenler tarafından algılanan önem düzeyi ve uygulamadaki gerçekleşme düzeyini analiz etmektir. Tarama (survey) modeli kullanılan çalışmada basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş 72 okul öncesi öğretmenine, 2006 Okul Öncesi Eğitim Programında 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenen amaç ve kazanımlar esas alınarak hazırlanan ihtiyaç analizi formu uygulanmıştır. İhtiyaç analizi formunda kişisel bilgiler ve her bir amaç ve kazanım, yöntem ve teknikler ve ölçme değerlendirme boyutlarının önem ve gerçekleşme düzeyleri sorulmuştur. Araştırma bulguları, öğretmenlerin programın amaç-kazanımlarının önemli olduğunu, ancak gerçekleşme yani ulaşılma düzeylerinin daha alt düzeyde kaldığını; okul öncesi eğitimde kullanılması öngörülen öğretim yöntem ve tekniklerinden gezi-gözlem, drama ve örnek olayın önemli olduğunu; ancak bunların uygulamada kullanılma düzeylerinin düşük kaldığını ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini önemli bulmalarına rağmen bunları uygulamada kullanamadıklarını göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this survey study was to analyze teachers’ perceived significance and realization levels in practice of instructional goals and attainments, methods and techniques used in the teaching process and assessment techniques in 2006 Preschool curriculum. The sample consisted of 72 preschool teachers selected through simple random sampling technique. The needs analysis form transformed from goals and attainments for 36-72 month children was used as the data collection tool in this study. It consisted of personal information section and “significance level” and “realization level” for goals and attainments, methods and techniques, assessment techniques. The findings showed that preschool teachers viewed goals and attainments of preschool curriculum, methods and techniques such as drama, case study and observation intended to be used in preschool education as significant but realization levels of goals and attainments and methods and techniques remain at low-level. Besides, they viewed alternative assessment and evaluation techniques as significant but they are not commonly used in practice.

PDF Formatında İndir

Download PDF