image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Yönelik Öğretmenlerin Ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Opinions of Teachers and School Headmasters about the Convention of Children Rights
Makale Eklenme Tarihi: 12.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin okullarda uygulanması ve yaşatılmasına ilişkin öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Aydın ilinde aykırı ve aşırı durum örneklemesine göre iki ilkokul seçilerek, bu okullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri ve okul yöneticileri katılmıştır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış, veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada alt ve yüksek sosyo-ekonomik düzey okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin gö¬rüşlerine ilişkin bulgular ayrı ayrı ele alınarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre genel olarak öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çocuk hakları konusunda yeterince bilgiye sahip olmadığı, doğrudan çocuk haklarına yönelik uygulamalar yapmadıkları, ders programında ele alındığı zaman öğrencilerle bu konuyu paylaştıklarını ifade etmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims at making an evaluation about teachers’ and school headmasters’ views about the application of The Convention of Children Rights and its principles on the primary school curricula and school life. Descriptive qualitative model form was used in this study. In this study, in order to collect teachers’ and school headmasters’ views, two schools which have totally different performances in terms of divergent and extreme sampling were chosen in Aydın, 2008-2009 academic year. Then interviews were made with school headmasters, elementary school teachers and teachers covering children rights related subjects in their classes. As a result, it is concluded that interviewees do not have enough information about the application of Children’s Rights Convention at schools.

PDF Formatında İndir

Download PDF