image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmenlerin Bilgisayar Özyeterlik İnançları, Teknolojiye Yönelik Tutumları, Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterlik İnançları İle Bilgi Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Comparison of Teachers’ Attitudes Towards Techonology, Internet Use and Level of Computer Self Efficacy and Level of Information Technology Use
Makale Eklenme Tarihi: 12.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada, Türkçe, Sınıf ve Matematik öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlik inançları, teknolojiye yönelik tutumları, eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örnekleminin Aydın ve İzmir’de ilköğretim okularında görev yapmakta olan 130 Türkçe, Sınıf ve Matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin bilgisayara yönelik özyeterlik algıları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri arasında herhangi bir ilişki olmadığı; teknolojiye yönelik tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri arasında negatif yönde, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu; ayrıca öğretmenlerin eğitsel internet özyeterlik inançları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to compare teachers’ attitudes towards technology, internet usage, level of computer self efficacy and level of information technology usage. The study sample consisted of 130 teachers from primary schools in Aydın and İzmir. The results indicated that teachers’ level of computer self efficacy and level of information technology usage of the research there was no relationship between levels. With negative attitudes towards technology research between the levels using information technology, which is a significant relationship between low levels; also using information technologies in educational levels between Internet self-efficacy beliefs of teachers in a positive direction, it reached the conclusion that there is a significant moderate correlation.

PDF Formatında İndir

Download PDF