image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarını Gerçekleştirebilmeleri Konusunda Kendi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri (Aydın İli Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Views of 1st, 2nd and 3rd year Class Teachers on their own competencies on the Achievement of Elementary School Music Course Curriculum (2006) Objectives (Aydın city sample)
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı; Aydın ili merkez ilçe resmi ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 1., 2. ve 3. sınıf öğretmenlerinin, müzik dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirebilmeleri konusunda kendi yeterliklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmada İlköğretim 1., 2. ve 3. sınıf öğretmenlerinin, ilköğretim müzik dersi öğretim programında gerçekleştirmekte güçlük çektikleri kazanımlar varsa, güçlük çekme nedenlerine ilişkin görüşleri nelerdir olarak belirlenen birinci alt probleme ilişkin veriler öğretmenlerden açık uçlu soru ile yazılı olarak, ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıf öğretmenlerinin, ilköğretim müzik dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmede yeterliklerini geliştirmeye yönelik çabaları nelerdir şeklinde belirlenen ikinci alt problem için de veriler yarı yapılandırılmış görüşme aracılığıyla elde edilmiştir. Sonuçlar, 1., 2. ve 3. sınıf öğretmenlerinin, ilköğretim müzik dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirebilmelerinde güçlük çekme nedeni olarak birinci sırada öğretmen yetersizliğini bunun yanı sıra kendi yeterliklerini geliştirmeye yönelik bir çaba içerisinde olmadıklarını ortaya koymuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the views of 1st, 2nd and 3rd year class teachers on their own competencies on the achievement of elementary school music course curriculum objectives. In this study, qualitative research technique was used. On condition that 1st, 2nd and 3rd year class teachers have objectives that they are unable to reach in elementary school music course curriculum, the question of what their views are on the reasons of this difficulty is determined as the first sub problem and data is gathered by written open-ended questions from teachers. The question of what the steps are taken in order to develop the competencies of 1st, 2nd and 3rd year elementary school class teachers on the achievement of elementary school music course curriculum is determined as the second sub problem and data is gathered by ‘sub-structured interview’. The results show that the reason of difficulty of 1st, 2nd and 3rd year class teachers’ reaching elementary school music course curriculum objectives is incompetency of teachers as well as their unwillingness to improve their competencies.

PDF Formatında İndir

Download PDF