image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Müfettişlerin İlköğretim Matematik Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Opinions of Inspectors about Elemantary Mathematics Curriculum
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: 2005-2006 öğretim yılından itibaren okullarda uygulanan matematik öğretim programının öğretmenlerin bakış açısınca incelendiği birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışma ise yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak matematik programının uygulanmasını denetleyen ilköğretim müfettişlerinin matematik programı hakkındaki görüşlerini programın farklı boyutları bakımından incelemeye yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma, 2010 yılında Erzurum ilinde hizmet-içi eğitim etkinliklerine katılan 107 müfettişe anket tekniği kullanılarak tarama modelinde yapılmış betimsel bir araştırmadır. Bulgular, müfettişlerin matematik programına ilişkin genel olarak belirtilen maddelere kısmen/orta düzeyde katıldıklarını; müfettişlerin ilköğretimin genel amaçlarının çok önemli olduğunu vurgularken uygulamada amaçların yeterince gerçekleşmediğini düşündüklerini; öğrenme alanlarından en az sıkıntıyı ‘sayılar’, en çok da ‘ölçme’ alanlarında yaşadıklarını; programın öğretim sürecinde uygulanmasında sıkıntılar olduğunu; öğretmenlerin derslerinde genellikle düz anlatım yöntemine ve soru cevap tekniğine, klasik testlere bağlı kaldıklarını göstermektedir. Bulgular ayrıca müfettişlerin görüşlerine göre öğretmenlerin matematik programında etkinlik hazırlama, matematiği günlük hayatla ilişkilendirme, özel ve genel öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme ve problem kurma ve çözme konularında hizmet-içi eğitime gereksinimleri olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: There are many studies available on the mathematics curriculum commenced to be implemented in schools in 2005-2006 school year. Unlike the other studies, this study has been carried out to analyze the curriculum in terms of different dimensions of the curriculum through elementary school inspectors’ opinions, who supervise mathematics curriculum implementation, on mathematics curriculum. The study is a descriptive research carried out in survey model using questionnaire technique applied to 107 inspectors participating in-service training activities in Erzurum province in 2010. Findings indicate that inspectors agree at partial/middle level in items generally stated related with mathematics curriculum; and they think that goals haven’t been realized at a sufficient level during implementation while they are emphasizing that general goals of the elementary curriculum are very important, that students experience the least difficulty in “numbers” and the most difficulty in “measurement”, that there are problems in implementation of the curriculum during instruction and that teachers generally depend on narrative method, question-answer technique and classic tests in their lessons. Also, findings indicate that in view of the inspectors, teachers need in-service training on preparing activities in mathematics curriculum, relating mathematics to daily life, individual and overall teaching methods and techniques, measurement and evaluation, problem posing and solving.

PDF Formatında İndir

Download PDF