image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıflarındaki Denetim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Views Of Pimary School Teachers On Inspection Practices in Their Classroom
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu araştırmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıflarındaki denetim uygulamalarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır İl Merkezinde görev yapan 15 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde; betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada; öğretmenler, denetim yapılırken denetmenlerin okulun içinde bulunduğu şartları dikkate aldıklarını, denetmenlerin genellikle denetimin amacını kendileriyle önceden paylaşmadıklarını, demokratik liderlik davranışı göstermediklerini, denetimlerin işlerine olan motivasyonlarına ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamadığını, denetim sonunda yapılan değerlendirmelerde objektif kriterlerin dikkate alınmadığını, rehberlik ve denetim için ayrılan sürenin yetersiz olduğunu, denetim uygulamalarında; zaman yetersizliği, programın yetiştirilememesi, denetmenlerin tutumu, sınıfların kalabalık olması, denetmenlerin rehberliğe gitmeden denetime gitmeleri ve denetim sürecinin yapısı gibi sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, primary school teachers' views points about the application of supervision in their classroom were examined. The research were carried out in the screening model among 15 teachers working at the center primary schools of Diyarbakır in 2011-2012 education year. The data were collected through interview form which developed by researcher. In this study, the data obtained were analyzed via descriptive analysis technique. According to the results of this research, teacher stated that inspectors took account of school conditions, engaged in communication with them during the inspection process but they didn't share the inspection aim in advance. They didn't perform democratic leadership attitudes either also inspections didn't contribute to their carreer development adding that the time for the guidance and inspection were inadequate. Besides teachers' most important problems faced in practice were; insufficient time allocated for supervision, limited time to complete all the curriculum, supervisors' attitudes, crowded classes, inspector inspect without required guidance and structure of inspection process.

PDF Formatında İndir

Download PDF