image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Son Çocukluk Döneminde Benlik Saygısı ve Umut
Makale Alternatif Dilde Başlık: Self-Esteem and Hope in Late Childhood Period
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma, ilköğretim II. kademe öğrencilerinin umut ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından değişip değişmediğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Aydın il merkezinde bulunan 6 okuldan toplam 820 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesinde Piers-Harris (1964) tarafından geliştirilen ve Öner (1996) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Piers-Harris Çocuklarda Öz-Kavramı Ölçeği” ve umut düzeylerinin belirlenmesinde ise Snyder ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen, Atik ve Kemer (2009) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Çocuklarda Umut Ölçeği (ÇUÖ) kullanılmıştır. İlköğretim II. kademe öğrencilerinin benlik saygısı ve umut düzeylerinin arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla bağımsız gruplar t testi ve Anova, benlik saygısı ve umut düzeylerinin arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ise korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmada, elde edilen bulgular ışığında, ilköğretim II. kademe öğrencilerinin benlik saygısı ve umut düzeylerinin sınıf (6.,7. ve 8.), cinsiyet (kız, erkek) değişkenlerine göre aralarında anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir. İlköğretim II. kademe öğrencilerinin benlik saygısı ile umut düzeylerinde arasında ise pozitif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: This research aims to put forth the relationship between the level of hope and self-esteem of elementary school second level students in terms of gender and class. The research group consists 820 elementary school students from six schools in the city center of Aydın. “Piers-Harris Children in Self-Concept Scale” developed by Piers-Harris (1964) an adopted to Turkish by Öner (1996) was used to determine students self-esteem. Meanwhile to determine hope levels “Hope Scale of Children” developed by Snyder and collegues (1997) and adopted to Turkish by Atik and Kemer (2009) was used. Independent sample t-test and ANOVA was used in order to test whether the difference between the second stage elementary students’ self-esteem and hope level is meaningful or not and the correlation analysis was used in order to examine the relationship between self-esteem and hope levels. The finding of the research show that there isn’t any significant difference in terms of grade (6th, 7th, 8th ), gender (female, male). There is a positive correlation between the second stage elementary students’ self-esteem and hope levels.

PDF Formatında İndir

Download PDF