image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Mevcut ve Beklenen Durum
Makale Alternatif Dilde Başlık: Use of Information Technology in Teacher Education: Current and Expected Status
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Teknolojinin hayatın her alanında yer aldığı günümüzde, eğitimde teknoloji entegrasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin bu teknolojileri iyi bir şekilde kullanması gerektiği kadar, onları yetiştiren öğretim üyelerinin de derslerini teknoloji ile bütünleştirmeleri önemlidir. Bu çalışmada eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin bilişim teknolojilerini mevcut kullanım durumlarının ortaya çıkarılarak ihtiyaç ve beklentilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde görev yapan 75 öğretim üyesinden anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve kestirimsel istatistiksel hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretim üyelerinin bilgisayar ve projeksiyon gibi temel teknolojik araçları etkileşimli tahta ve kamera gibi daha karmaşık araçlara göre daha çok kullandıklarını göstermiştir. Benzer şekilde öğretim teknolojisi olarak kelime işlemci ve sunum programları gibi daha temel programların, eğitsel oyunlar ve sosyal ağlar gibi daha gelişmiş araçlara göre daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir. Ayrıca donanım ve hizmet içi eğitim yetersizliği gibi faktörlerin sınıflarda teknoloji entegrasyonunu engelleyen en önemli etmenler olduğu ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Today, technology is in every area of life so that it is important to train pre-service teachers in pre-service teachers in educational environmens in terms of technological skills. In this context, teacher trainers have an important role on training quality pre-service teachers. The purpose of this study is to investigate and to reveal the current use, the needs and expectations of teacher trainers' technology use in pre-service teacher. In this respect data were collected from 75 faculty members from Ataturk University Kâzım Karabekir Education Faculty, in Erzurum province. Descriptive and inferential statistical methods are used to analyze data. Findings suggest that, teacher trainers use basic technological tools such as computers and projectors more than complex technologies such as camera and smartboards. Similarly, it is observed that, teacher educators prefer basic computer softwares such as word-processors and basic presentation programs more than complex ones such as educational games and social networking tools and websites. Additionally, the lack of equipment and in-service training are the basic barriers to integrate technology into the teacher training curricula in teacher training institutions in Turkey.

PDF Formatında İndir

Download PDF