image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Siteleriyle İlgili Görüşlerinin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Demographic Characteristics Terms of University Students' Opinions an Investigation on Social Networking Sites
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerinin olumlu-olumsuz etkilerine ve eğitsel bağlamda kullanılmasına yönelik görüşleri, öğrencilerin demografik özelliklerine göre incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan 6000 öğrenci oluşturmaktadır. Bu evrenden %11 örneklem büyüklüğü ile ulaşılan toplam 659 üniversite öğrencisinden toplanan verilerle analizler yapılmıştır. Veriler iki farklı ölçek kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal paylaşım sitelerinin olumlu ve olumsuz etkileri demografik özelliklere bağlı olarak farklılık göstermemektedir. Sosyal paylaşım sitelerinin eğitsel bağlamda kullanılmasında ise düşük gelire sahip olan öğrenciler lehine bir durum bu öğrencilerin görüşlerinin daha olumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin okudukları lisans programı açısından da anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the thoughts of university students over the usage, positive and negative effects of social networking sites are studied comparing the students by considering their demographic features. The research was conducted by using survey method. 6000 students enrolled in Faculty of Education of Çukurova University constitute the research population. And, the analysis comes from 659 of them which represent a sample rate of 11 %. Two different kinds of scale were used to collect data. T test and ANOVA were used for analysis. The findings of the research show that the positive/negative effects of social networking sites over university students display no significant difference according to demographic characteristics. When it comes to the use of social networking sites in educational context significant difference has been seen in favour of the students with lower income. When the student opinions related to the use of social networking sites in educational context is referred to the program, there are also significant differences.

PDF Formatında İndir

Download PDF