image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ile Değer Algılarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of the Democratic Attitudes and Value Perceptions of Pre-Service Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada, öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile değer algılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde öğrenim gören 488 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gözütok (1995) tarafından geliştirilen “Demokratik Tutum Ölçeği” ile Demirutku (2007) tarafından geliştirilen “Portre Değer Anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının demokratik tutum puanları ile değer algılarına ilişkin puanları arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to analyze democratic attitudes’ and value perception of pre-service teachers’. The universe of this study consisted of 488 elementary pre-service teachers in Adnan Menderes University Faculty of Education. In this study “Democratic Attitudes Scale” which was developed by Gözütok (1995) and “Portrait Values Scale” which was adapted by Demirutku (2007) was used as data collection tolls. According to results of this study, between democratic attitude scores of pre-service teachers and value perception scores of them in a positive direction, it reached the conclusion that there is a significant poor correlation.

PDF Formatında İndir

Download PDF