image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Proje Temelli Eğitim Programının 60-71 Aylık Çocukların Kavram Gelişimine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Project Based Instructional Program on Concept Development of 60-71 Month Children
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma, Proje Temelli Eğitim Programının (PTEP) 60-71 aylık çocukların boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı gelişimlerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde yürütülen araştırmanın çalışma grubunda, 2011-2012 öğretim yılında bağımsız anaokuluna devam eden 40 çocuk yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak genel bilgi formu ile Bracken (1984) tarafından geliştirilen ve 2006 yılında 3. kez tekrar gözden geçirilen “Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III:A) kullanılmıştır. Ölçek deneme ve kontrol grubundaki çocuklara öntest olarak uygulanmıştır. PTEP ise günde yaklaşık bir buçuk saat olmak üzere sekiz hafta süresince uygulanmıştır. Programın uygulanmasından sonra ölçek sontest olarak deneme ve kontrol gruplarına, ayrıca PTEP’in kalıcılıcılığını test etmek amacıyla izleme testi olarak deneme grubu çocuklara dört hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Bulgular incelendiğinde, deneme grubu çocukların boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu, bu farklılığın ise sontest puanları lehine olduğu bulunmuştur. Deneme ve kontrol gruplarının boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı sontest puanları karşılaştırıldığında, deneme grubu lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Deneme grubu çocukların boyut/karşılaştırma kavramı sontest ve izleme testi puanları karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılaşma bulunduğu bununda çocukların izleme testi puanlarında yaşanan düşüşten kaynaklandığı saptanmıştır. Miktar kavramı sontest ve izleme testi puanları karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı ortaya konmuştur.
Alternatif Dilde Özet: This research was studied with the purpose of analyzing the effect of Project Based Instructional Program (PBIP) on size/comparison and quantity concept development of 60-71 month children. The study in which an experimental pretest-posttest model with control group was used, 40 children who attended at kindergarten in 2011-2012 education year were included in the workgroup. Data gathered through general information form and The Bracken Basic Concept Scale, Third Edition: Receptive (BBCS-3:R) which was developed by Bracken (1984) and reviewed third time in 2006. The scale was used as a pretest to the children who were in experimental and control group of workgroup. PBIP was applied for half an hour in each day during eight weeks. After the program, BBCS-III: R form was applied as a posttest to groups and after four weeks it was applied as a follow-up test to the children in experimental group. When findings were analyzed, it is found that there is meaningful difference between scores of pretest-posttest of size/comparison and quantity concept of experimental group, this difference is in favor of scores of posttest. Comparing scores of posttest of sizes/comparison and quantity concept of experimental and control groups, it was found that there was a meaningful differentiation in favor of experimental group. When comparing posttest and follow-up test of size/comparison concept scores of experimental group, it was found that there was a meaningful differentiation in, which was stemmed from decreasing follow-up scores of children. When comparing posttest and follow-up test of quantity concept scores, it was proved that there was not a meaningful differentiation.

PDF Formatında İndir

Download PDF