image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship Among Various Factors of Cognitive Styles of 7th Grade Students
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin bilişsel stilleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Eldeki araştırmanın çalışma örneklemini Aydın Merkez ilçedeki üç alt, üç orta ve üç üst sosyo ekonomik düzeydeki dokuz ilköğretim okulunun toplam 301 (147 kız, 154 erkek) 7. sınıf öğrencisi öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenci seçimi, sınıf ve öğrenci sayıları temel alınarak oransız küme örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiğin yanı sıra Kolmogorov – Smirnov, Mann Whitney-U Testi ve Kruskall Wallis testi, Spearman korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin bilişsel stillerinin cinsiyetlerine, öğrenim görmekte oldukları okulların sosyo-ekonomik düzeylerine, anne ve baba eğitim ve meslek durumlarına, aile gelirine, başarı not ortalamalarına, okulların sosyo-ekonomik düzeylerine ve SBS puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar sergiledikleri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bilişsel stiller ile SBS puanları, başarı notları ve aile geliri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yedinci sınıf öğrencilerinin bilişsel stillerini yordayan en önemli değişkenler SBS puanları, aile geliri ve başarı notlarıdır. Yordayıcı değişkenler birlikte, bilişsel stil puanlarındaki toplam değişkenliğin .72’sini açıklamaktadır. Genel bir sonuç olarak, araştırmada yer alan yedinci sınıf öğrencilerinin daha çok alan bağımlı olduğu, buna karşın alan bağımsız öğrencilerin daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to correlate the cognitive styles of 7th grade students in terms of various variables. This study was designed with correlational research model. The sample of the study consists of 301 (147 Females, 154 Males ) 7th grade students from 9 different primary education schools of three different socioeconomic levels (3 low, 3 middle, and 3 high). Students were selected based on the number of classes and students and they were attained with cluster sampling method. Data were analysed through Kolmogorov – Smirnov, Mann Whitney-U Test, Kruskall Wallis test, Spearman Correlation and regression analysis as well as descriptive statistics. Key to the research findings ; it was found out that the cognitive styles of 7th grade primary education students indicate statistically significant differences in terms of gender, socioeconomic levels of schools, occupational group of their parents, success grade point averages and scores of proficiency placement tests. Besides, it was determined that cognitive styles are positively and significantly correlated with students’ proficiency placement scores, success grade averages, and family income. Moreover the most important variables that predict the 7th grade students’ cognitive styles are their proficiency placement scores, family income and success grade averages. Predictive variables, altogether, explains .72 of the total variance in the scores of cognitive styles. As a general result, it was inferred that the seventh grade students were more field dependent, whereas students who were field independent were more succesful

PDF Formatında İndir

Download PDF