image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Yaklaşımlarını Kullanmaya Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of the Self-Efficacy of Science Student Teachers about the Use of Alternative Measurement and Evaluation Methods and Techniques
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanmaya yönelik öz yeterliklerini incelemek olarak belirlenmiştir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 akademik yılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 171 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanmaya yönelik öz yeterliklerini belirlemek amacıyla Buldur (2009) tarafından geliştirilen üç alt faktörden oluşan “Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarını Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama ve yüzde, karşılaştırmalarda t-testi, ANOVA ve Scheffe çözümlemelerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanmaya yönelik öz yeterliklerinin iyi düzeye yakın olduğu belirlenmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda ise, öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanmaya yönelik öz yeterliklerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve ölçme ve değerlendirme ile ilgili bir ders alma durumu değişkenlerine göre alt faktörlerde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to analyze the self-efficacy of science student teachers about the use of alternative measurement and evaluation methods and techniques. The study employed scanning model. The participants of the study were 171 student teachers attending the division of science education at the faculty of educational sciences at Adnan Menderes University during the academic year of 2013-2014. In order to analyze the self-efficacy of science student teachers towards the use of alternative measurement and evaluation approaches, “Self-efficacy Scale towards the use of Alternative Evaluation Approaches”developed Buldur (2009) was used. The scale is made up of three factors. The data obtained were analysed through arithmetic means and percentage. For comparisons t-tests, ANOVA and the Scheffe analysis were employed. The findings of the study showed that the participants had good levels of self-efficacy about the use of alternative measurement and evaluation methods and techniques. In the comparisons it was found that their self-efficacy was varied based on the variables of gender, grade level and taking courses on measurement and evaluation. Based on the findings several suggestions were developed.

PDF Formatında İndir

Download PDF